ปราณี กุลละวณิชย์.

พจนานุกรมจ้วงใต้-ไทย / ปราณี กุลละวณิชย์ - [กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 - 404 หน้า


ภาษาจ้วง--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

495.9193 / ป445พ