ดวงใจ

คู่มือชาวทัวร์ / ดวงใจ, เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]. - 104 หน้า. - ชุดสาระบันเทิง-สารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสาระบันเทิง-สารคดีท่องเที่ยว .

9746034405