พิทักษ์ สายัณห์.

อักษรศิลป์ ไทย-อังกฤษ และออกแบบโฆษณา / โดย พิทักษ์ สายัณห์ - กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2541 - [72] หน้า : ภาพประกอบ


ตัวอักษรประดิษฐ์.

745.61 / พ673อ