กระบวนการพยาบาล / ฟาริดา อิบราฮิม, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำราสาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 - 350 หน้า : แผนภูมิ

9746610716


Nursing
Nursing process

WY100 / ก218 2541