ยัง, แครอล.

เมื่อลูกร้องไห้ = Crying for help / โดย แครอล ยัง ; แปล, ธัญญลักษณ์ - กรุงเทพฯ : ขนิษฐา, [2534?] - 166 หน้า


เด็ก--การดูแล.

649.1 / ย223ม

WS310 / ย223ม 2534