รายงานการสัมมนา บทบาทวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ : กรณีสื่อมวลชนภาคใต้ / จัดโดย โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, วันที่ 13 สิงหาคม 2542 - ปัตตานี : โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสื่อสาร, 2542 - 44, 14 หน้า


สื่อมวลชน.

302.23 / ก525ร