ปริญญา ตันสกุล.

ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / โดย ปริญญา ตันสกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ยู-ยอส คอร์ปอเรชั่น, 2542 - 219 หน้า

9748711587


การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

658.3045 / ป458ท