พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับมูลนิธิญี่ปุ่น) / มูลนิธิญี่ปุ่น, สถาบันภาษาญี่ปุ่น. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542 - [21], 974 หน้า.

9742464235


ภาษาญี่ปุ่น--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

495.639591 / พ174 2542