รายงานการวิจัยเรื่อง 1. การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของกรรมกรรถรับจ้างในเขตจังหวัดขอนแก่น ; 2. การพิสูจน์หน่วยก่อโรค Infectious propagules ของเชื้อ Cyptococus neoformans ; 3. ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งการยึดติดของเชื้อราไนช่องปาก ; 4. การศึกษาความสัมพันธ์ของ CMIR ในผู้ป่วย HIV ที่เป็นวัณโรค และพยากรณ์ของโรค / สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย - กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุมศึกษา, 2542 - ก-จ, 126 หน้า : ภาพประกอบ


โรคเอดส์--งานวิจัย.
โรคเอดส์--ผู้ป่วย--งานวิจัย.
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--งานวิจัย.--งานวิจัย

616.9792 / ท119ร