วัฒนธรรมการกินของคนเมือง : น้ำพริกและผักพื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ, ฉลาดชาย รมิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 - ก-ค, 23, 265 หน้า : ภาพประกอบ

9746573055


อาหารไทย (ภาคเหนือ)
น้ำพริก.
การปรุงอาหาร.
สมุนไพร--ไทย (ภาคเหนือ)

613.2 / ว394