บันทึกลับ NGOs : กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ / บรรณาธิการ, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ. - เชียงใหม่ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543. - 278 หน้า : แผนภูมิ.

ภาค 1. ภาพรวมงานพัฒนา. ภาพรวมงานขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ -- ภาค 2. พัฒนาการและบทเรียนงานพัฒนาภาคเหนือ. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ ; เครือข่ายชาวเขา ; เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ ; เครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ ; เครือข่ายสตรี ; เครือข่ายเด็กและเยาวชน ; เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ; เครือข่ายการรณรงค์ด้าน อบต. ; เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเมือง ; เครือข่ายการระดมทุน -- ภาค 3. บทวิเคราะห์และกระบวนการงานพัฒนา. วิเคราะห์การทำงานเครือข่าย ; บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในอนาคต.

Y44 M09 D41

9748530477


องค์กรพัฒนาเอกชน--ไทย (ภาคเหนือ)

361.77 / บ268