เทอดพงษ์ หม่องสนธิ.

Web animation & interactive tool Macromedia Flash 4 / เทอดพงษ์ หม่องสนธิ - กรุงเทพฯ : SUM System, 2543 - 210 หน้า ภาพประกอบ - Professional web multimedia series . - Professional web multimedia series .

9748582639


Flash 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์--การออกแบบ.
คอมพิวเตอร์กราฟิก.

006.7869 / ท665ว