ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 10, 258 หน้า.

9746392867


ภาษาจีน--ไวยากรณ์

495.15 / ป327ว