นิตยา จันโทภาสกร.

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค = A study of publics' attitude in the Bangkok metropolis concerning the impact of the Office of the Consumer Protection Board / โดย นิตยา จันโทภาสกร - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2535 - 35, 339 หน้า

9747770911


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค--งานวิจัย.


การคุ้มครองผู้บริโภค--งานวิจัย.

381.34 / น577ร