สมพร ภูติยานันต์

เอกสารวิจัย การตรวจเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านจุลชีพของ หญ้าแฝก = Pharmacognostic ldentification and antimicrobial activity of Yaa Fag การตรวจเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านจุลชีพของ หญ้าแฝก. / โดย สมพร ภูติยานันต์, เกษร นันทจิต. - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. - ก-จ, 87 หน้า : ภาพประกอบ.

9746560239


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ --งานวิจัย


หญ้าแฝก--ราก--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย

QV20.5 / ส265อ 2540