รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์

รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีต่อชาวไตหย่าในจังหวัดเชียงราย = The influence of Christianity on Tai Ya in Chiangrai Province / โดย รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์, ราญ ฤนาท. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532. - ก-จ, 62 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 104 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 104 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


คริสต์ศาสนา--งานวิจัย--ไทย
ชาวไตหย่า--งานวิจัย--เชียงราย
ชาวไตหย่า--งานวิจัย--จีน

306.0899591 / ร653ร