72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9 / ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542 - 197 หน้า : ภาพประกอบ

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

9742721378


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา --พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา


ธนบัตร--ไทย.

332.404409593 / ธ241จ