ผดุง อารยะวิญญู.

รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม = A construction of an instrument to identify the behaviorally disordered children / โดย ผดุง อารยะวิญญู - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2533 - ก-ช, 101 หน้า


จิตวิทยาเด็ก--วิจัย.
เด็กที่เป็นปัญหา--วิจัย.

155.45 / ผ179ร