วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย

การศึกษาเปรียบเทียบระดับความหว้าเหว่ระหว่างผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา และผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน = Comparison of level of loneliness between elderly staying in the institution and at home / โดย วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย, สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์. - เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535. - ก-ช, 88 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 155 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 155 .

ด้วยความสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันชีวิตวิทยาและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2535.

9749571648


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ--งานวิจัย--เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย--งานวิจัย--เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ--สุขภาพจิต--งานวิจัย--เชียงใหม่

613.0438 / ว115ก