เอนก ชิตเกษร

มูลเหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ = Motives in choosing to study in the Faculty of Business Administration at Payap University / เอนก ชิตเกษร. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542. - ก-ซ, 64 หน้า : แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 156 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 156 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีงบประมาณ 2540.

Y03 M08 D00

9746710087


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบริหารธุรกิจ --การศึกษาต่อ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--งานวิจัย

378.593 / อ893ม