ปาริชาติ วลัยเสถียร.

กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ผู้เขียน, ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543 - 16, 435 หน้า : แผนภูมิ

9748589463


การพัฒนาชุมชน--งานวิจัย.
พัฒนากร--งานวิจัย.

307.1 / ป554ก