จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / มุกดา ศรียงค์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรังใหม่) - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 - 5, 446 หน้า : ภาพประกอบ.

9745015229


จิตวิทยา

150 / จ464 2542