เตือนจิตต์ จิตต์อารี.

วิจัยธุรกิจ = Business research / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542 - 300 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: การวิจัยธุรกิจ

9742721149


ธุรกิจ--วิจัย.

650.072 / ต831ว