ตำราชีวเคมี / พจน์ ศรีบุญลือ, โสพิศ วงศ์คำ, พัชรี บุญศิริ, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543 - 576, 25 หน้า : ภาพประกอบ

9746781812


ชีวเคมี.
ชีวโมเลกุล.

572 / ต367 2543