สุรชัย ตั้งจิตสมคิด.

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ / สุรชัย ตั้งจิตสมคิด - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542 - 5, 215 หน้า : ภาพประกอบ

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ

9747816105


คณิตศาสตร์สถิติ.
การตัดสินใจ
คณิตศาสตร์

519.5 / ส847ค