เรื่องสั้นสำนวนไทย. เล่ม 1 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2542- - 91 หน้า. - หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 3. . - หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 3. .

รวมเรื่องสั้นชนะการประกวดของสถาบันภาษาไทย

9740115071


เรื่องสั้น

895.91301 / ก169ร