สิทธิประโยชน์ประชาชนพึงได้รับจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542 - 58, [103] หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: สิทธิประโยชน์ประชาชนจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม


สวัสดิการลูกจ้าง.
แรงงาน--ไทย

331.255 / ส691ส 2542