ผักพื้นบ้านภาคเหนือ / ผู้รวบรวม, กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542 - 280 หน้า : ภาพประกอบ

9742918074


ผัก--ไทย (ภาคเหนือ)
พืชสมุนไพร

615.321 / ผ259