จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / บรรณาธิการ, มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์ - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2543 - 478 หน้า

9745882283


Psychiatry.

WM100 / จ464 2543