รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ.

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ / รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 - 217 หน้า : ภาพประกอบ

9743328564


การประชาสัมพันธ์.
การเขียน

659.2 / ร633ก 2543