นิธิ เอียวศรีวงศ์

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / นิธิ เอียวศรีวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2543 - 126 หน้า : ภาพประกอบ - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

9743218386


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-

959.305 / น612ป 2543