กุสุมา รักษมณี.

สีสันวรรณคดี. ชุดบทวิจารณ์ชีวิต / กุสุมา รักษมณี, เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543 - 96 หน้า - ชุดวรรณกรรมไทย. . - ชุดวรรณกรรมไทย. .

9746047337


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ก732ส 2543