นากามูระ, มาซาฮิโระ.

คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย = Kisokara wakaru anzen sagyo hyojun / ผู้เขียน, มาซาฮิโระ นากามูระ ; ผู้แปล, วีรศักดิ์ ดวงดารา, ผู้เรียบเรียง, วิฑูรย์ สิมะโชคดี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543 - 97 หน้า

9748326888


ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

363.11 / น442ค