สุดาดวง เรืองรุจิระ.

หลักการตลาด / สุดาดวง เรืองรุจิระ - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2543 - 378 หน้า

9748996344


การตลาด

658.8 / ส768ห 2543