รวมบทความทางวิชาการ วิเคราะห์โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ = Analysis of the Chiang Mai planning project / รวบรวมโดย ธเนศวร์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ศึกษาปัญหาเมือง, [2535?]. - ก-ง, 113 หน้า.

มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.

โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่: ความเป็นมา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ -- บทวิเคราะห์แผนพัฒนาฯด้านการอนุรักษ์ -- บทวิเคราะห์โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ -- แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในนครเชียงใหม่ -- วิเคราะห์แผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในมุมมองการมีส่วนร่วมของประชาชน -- แผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่: จะต้องทำอีกกี่ที? -- แผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย: ความเห็นและสิ่งที่ควรเพิ่มเติมในแผนฯ -- ภูมิสถาปัตยกรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม: กรณีเมืองเชียงใหม่ -- โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่กับกระบวนการวางแผนภาคและเมือง -- สัมพันธภาพในทางกฎหมายขององค์กร การปกครองกับแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ -- ข้อสังเกตและบทเรียนบางประการเกี่ยวกับโครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ -- "หญ้าปากคอก" ของการจัดทำแผน: บทวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม.


การพัฒนาชุมชน


เชียงใหม่--นโยบายของรัฐ

307.1216 / ร156