ชาญชัย อาจินสมาจาร.

การสื่อความหมายในองค์การธุรกิจ / ชาญชัย อาจินสมาจาร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2540 - 119 หน้า - ชุดความสำเร็จกับการบริหาร . - ชุดความสำเร็จกับการบริหาร .

9748322882


การสื่อสารในองค์การ

658.45 / ช486ก