วารินทร์ สินสูงสุด

The ISO 9000 auditor's companion / วารินทร์ สินสูงสุด, วันทิพย์ สินสูงสุด - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2542 - 208 หน้า

9748578399


ISO 9000 (ระบบคุณภาพมาตรฐาน)
การตรวจสอบการดำเนินงาน.
ระบบคุณภาพมาตรฐาน.

658.4013 / ว483อ