ปราณี วงษ์เทศ.

เพศและวัฒนธรรม / ปรานี วงษ์เทศ - นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535 - 194 หน้า


เพศ.
สตรี.
วัฒนธรรม.

305.3 / ป447พ