วัฒนา สุนทรธัย.

เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรธัย - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543 - 279 หน้า : ภาพประกอบ

9741101597


คณิตศาสตร์สถิติ.

519.5 / ว399ร