สมนึก ชัชวาลย์.

ค่านิยมและพฤติกรรมการควบคุมทางสังคมของชุมชนที่อยู่ใกล้และห่างไกลศูนย์กลางความเจริญ : ศึกษากรณีเมืองหลักเชียงใหม่ / โดย สมนึก ชัชวาลย์ - เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], [2534?] - ก-จ, 120 หน้า


การควบคุมทางสังคม--งานวิจัย.
ค่านิยม--งานวิจัย.
การจัดระเบียบชุมชน--งานวิจัย.--เชียงใหม่
ผู้นำชุมชน--งานวิจัย.--เชียงใหม่