ภิรมย์ พุทธรัตน์.

สมัครงานและสัมภาษณ์ / โดย ภิรมย์ พุทธรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540 - 176 หน้า

ชื่อเรื่องจากสัน: สมัครและสัมภาษณ์งาน

9747117142


การสมัครงาน.
การสัมภาษณ์

658.311 / ภ545ส