สิริพร ทิพย์คง.

เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ / เรียบเรียงโดย สิริพร ทิพย์คง, สมวงษ์ แปลงประสพโชค, ปรีชา เนาว์เย็นผล - ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541 - 177 หน้า : ภาพประกอบ


คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน.

510.7 / ส731ล