วิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์.

คู่มือคณิตศาสตร์ปริญญาโททั่วไป / ผู้เขียนและเรียบเรียง, วิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : PSP, 2541 - 387 หน้า

9747165597


คณิตศาสตร์--แบบฝึกหัด.
คณิตศาสตร์

510 / ว751ค