คณิตศาสตร์นิด้า = Math Nida / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2538- - 339 หน้า


คณิตศาสตร์--แบบฝึกหัด.

510.76 / ศ818ค 2538