กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา / จัดโดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย, วันที่ 1-2 มีนาคม 2534 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จับหวัดเชียงราย - [กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2534 - 187 หน้า


ชาวเขา--การสงเคราะห์.
โรคเอดส์.

362.1969792 / ก525ก