เสนาะ ติเยาว์.

การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล / เสนาะ ติเยาว์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 - 6, 90 หน้า

9745726451


การสนทนา.
การพูด
การสื่อสารระหว่างบุคคล

302 / ส915ก