สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

พจนานุกรมอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ / สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และ สมชาย นำประเสริฐชัย - กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง, 2543 - 224 หน้า : ภาพประกอบ

9748768937


อินเตอร์เน็ต--พจนานุกรม.
สารสนเทศ--พจนานุกรม.

004.67803 / ส854พ