สุรศักดิ์ ทองธรรมชาติ.

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร / เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ ทองธรรมชาติ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [กรุงเทพฯ] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539 - ก-ซ, 593 หน้า

9748977943


คณิตศาสตร์วิศวกรรม.
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร.

515.7 / ส883ค