พรรนิภา ชุมศรี.

สวนนานาพฤกษสมุนไพร : ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ผู้นิพนธ์, พรรนิภา ชุมศรี - กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2544?] - 239 หน้า : ภาพประกอบ

9746635565


พืชสมุนไพร
สมุนไพร

615.321 / พ271ส