เตือนจิตต์ จิตต์อารี

วิธีการวิจัยการโฆษณา = Advertising research methods / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. - 328 หน้า.

9747574632


โฆษณา--วิจัย

659.1072 / ต831ว 2542